Praca konkursowa powinna dotyczyć jednego wybranego wątku: norweskiego w Polsce,polskiego w Norwegii lub miejsc ważnych dla Polski i Norwegii. Ocenie poddaje się stopień pogłębienia/wyczerpania danego tematu, dlatego też rekomenduje się wybranie tylko 1 wątku do przygotowania pracy konkursowej. Bardzo ważny jest bilateralny charakter pracy.
Praca konkursowa powinna dotyczyć jednego z wybranych obszarów: kultury, sztuki,tradycji, historii lub nauki.
Przedstawione w pracy konkursowej miejsce/miejsca powinny być ważne zarówno dla Polski i Norwegii. W pracy konkursowej powinny zostać opisane aspekty wiążące dane miejsce zarówno z Polską i z Norwegią. Praca ma mieć charakter bilateralny.
Miejsce/miejsca powinny być ważne jednocześnie dla Polski i Norwegii, nie ma znaczenia na terenie jakiego kraju się znajdują.
Praca konkursowa powinna być w całości zrealizowana w języku angielskim. Dopuszcza się sytuację, w której praca zrealizowana jest w języku polskim ale zawiera anglojęzyczne napisy.
Praca konkursowa musi zostać zrealizowana w formie materiału wideo. Jednak konwencja pracy pozostaje dowolna. Uczniowie mogą zrealizować reportaż, film z udziałem aktorów, monolog, teledysk czy prezentację zdjęciową z lektorem. Dopuszcza się także wykonanie pracy plastycznej i jej zaprezentowanie, odczytanie napisanego opowiadania, historii lub wiersza. Jeśli zespół ma wątpliwości co do konwencji pracy - rekomenduje się kontakt z organizatorem za pomocą maila kontakt@konkursnatropie.pl.
Praca konkursowa może zostać zrealizowana dowolną techniką. Może to być film, prezentacja, animacja itp.
Materiał wideo może być nagrany dowolnym urządzeniem (profesjonalnym lub amatorskim): kamerą, aparatem cyfrowym, telefonem, tabletem itp. Jakość nagrania nie podlega ocenie.
Nadesłany materiał wideo powinien mieć długość od 3 do 5 minut.
Materiał wideo powinien zostać zapisany w formacie .avi lub .mp4.
Plik z materiałem wideo nie powinien przekraczać 128 MB.
Aby praca konkursowa spełniała wszystkie wymagania można skorzystać z internetowych narzędzi do konwersji filmów, np. https://convert-video-online.com/pl/, https://www.onlinevideoconverter.com/pl. Rozmiar filmu można zmniejszyć np. za pomocą programu FormatFactory.
Nie, w filmie nie musi być widoczny żaden członek zespołu jeśli tak zakłada konwencja pracy (jeśli np. jest to animacja). Ważne, aby praca konkursowa została wykonana przez wszystkich zadeklarowanych w formularzu członków zespołu. Na koniec filmu może jednak zostać zaprezentowany skład zespołu np. w formie napisów końcowych.
Jeden zespół może nadesłać tylko jedną pracę konkursową.
Podczas przesyłania materiału wideo w formularzu zgłoszenia należy podać tytuł filmu, jego formę oraz krótkie streszczenie (max. 800 znaków ze spacjami) – w języku angielskim – tak przygotowywany materiał.
Praca konkursowa może zostać zdyskwalifikowana jeśli:
• Zawiera obraźliwe treści;
• Narusza prawa osób trzecich;
• Narusza dobra osobiste i prawa autorskie innych podmiotów;
• Nie ma charakteru autorskiego;
• Została wysłana po ustalonym w regulaminie terminie;
• Zgłaszający pracę nie dopełnili w całości warunków regulaminu.
Prace konkursowe mogą zostać opublikowane na stronie www.konkursnatropie.pl oraz na profilu konkursu w serwisie Facebook www.facebook.com/konkursnatropie/ .
Prace konkursowe będą oceniane w podziale na kryteria merytoryczne i realizacyjno-wykonawcze. Ocenie nie są poddawane kwestie techniczne (jakość, rozdzielczość wideo). Dokładna karta oceny jest dostępna tutaj.
Prace konkursowe będą oceniane przez Kapitułę Konkursową, której skład jest dostępny na www.konkursnatropie.pl/o-konkursie/.
Tak, zespół może wykorzystywać programy do edycji filmów np.: narzędzi dostępnych online https://online-video-cutter.com/pl/ lub darmowych programów np. Lightworks, ffDiaporama, Windows Movie Maker lub Shotcut.
Jeśli zgłaszający ma problem z załączeniem do formularza zgłoszenia konkursowego materiału wideo skontaktuj się z nami za pomocą formularza kontaktowego lub maila: kontakt@konkursnatropie.pl.
W przypadku jakichkolwiek problemów z formularzem rejestracyjnym lub zgłoszenia konkursowego prosimy o kontakt pod adresem mailowym: kontakt@konkursnatropie.pl lub za pomocą formularza kontaktowego.
Zespół ma 3 dni od rejestracji (a najpóźniej do 7 marca włącznie) na przesłanie skanu podpisanego formularza rejestracyjnego oraz oświadczeń. Następnie dokumenty są sprawdzane pod względem formalnym. Jeśli spełniają wszystkie kryteria, pod wskazany adres mailowy opiekuna zespołu przesyłane są: login i hasło. Przesłanie tych danych jest równoznaczne z potwierdzeniem zarejestrowania zespołu do konkursu i umożliwia dodanie zgłoszenia konkursowego.
Rejestracji można dokonać do dnia 7 marca 2018 r. do godz. 23:59. Jest to także ostatni dzień przesyłania skanów podpisanego formularza i oświadczeń rodziców oraz opiekuna zespołu.
Ostatnim dniem, w którym prace konkursowe będą przyjmowane jest 7 marca 2018 r. (do godz. 23.59).
Rejestracji zespołu za pomocą formularza rejestracyjnego może dokonać dyrektor szkoły, opiekun zespołu lub inny pracownik szkoły.
W przypadku pojawienia się okoliczności uniemożliwiających wzięcie udziału przez członka/członków zwycięskich zespołów udziału w wizycie studyjnej należy niezwłocznie poinformować o tym Organizatora.
Zgodnie z obowiązującym Regulaminem, konkurs przeznaczony jest dla uczniów I, II i III klas polskich, publicznych szkół ponadpodstawowych dla dzieci i młodzieży, położonych w gminach o liczbie mieszkańców do 100 tys., a sugerowany wiek uczniów to 16-17 lat. Nie dopuszcza się sytuacji, gdy przeważająca liczba członków zespołu nie spełnia kryterium preferencji dotyczącej wieku. Wiek uczestników konkursu ma zasadnicze znaczenie, jeśli chodzi o homogeniczność grupy i uczestnictwo w wizycie studyjnej, w której biorą udział również przedstawiciele norweskiego partnera przedsięwzięcia. W indywidualnych przypadkach możliwe jest uczestnictwo w danym zespole uczniowskim w drodze wyjątku 15-latków i/lub 18-latków. Grupa złożona wyłącznie lub w większości z 15-latków i/lub 18-latków nie spełnia wymogów konkursu.
Tak, zgłoszeń mogą dokonywać szkoły publiczne ponadpodstawowe z terenu całej Polski, jednak szkoła musi znajdować się w gminie nieprzekraczającej 100 000 mieszkańców.
Nie, w zespole powinno znajdować się 7 uczniów oraz 1 opiekun.
Tak, ale wtedy zespół szkół jest traktowany jak jedna szkoła - co za tym idzie przesłać tylko jedno zgłoszenie konkursowe.