REGULAMIN konkursu polsko-norweskiego „Na tropie”

§1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady udziału w konkursie „Na tropie”.
 2. Organizatorem Konkursu jest Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju (ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa) zaś Wykonawcą PRownia - Sztuka Relacji s.c. Karolina Koziejowska, Anna Zakrzewska, ul. Królowej Marysieńki 90,  02-954 Warszawa, NIP: 521-363-72-67 REGON: 146313349.
 3. Celem Konkursu jest zaangażowanie młodzieży do poszukiwania wątków (kultury, sztuki, tradycji, historii, nauki) norweskich w Polsce i polskich w Norwegii oraz miejsc ważnych dla Polski i Norwegii.

§2 Definicje

Określenia i sformułowania użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:

 1. Konkurs – konkurs „Na tropie”.
 2. Wykonawca, Administrator Danych Osobowych – PRownia – Sztuka Relacji.
 3. Organizator – Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju.
 4. Formularz Rejestracyjnyformularz online dostępny na stronie www.konkursnatropie.pl stosowany przez Wykonawcę jako element zgłoszenia Zespołu do Konkursu, wypełniany przez Opiekuna, Dyrektora Placówki lub innego pracownika szkoły mający na celu zadeklarowanie uczestnictwa, a także służący przekazaniu podstawowych informacji na temat Zespołu zgłaszającego się do Konkursu. Dodatkowo wysyłany skanem do Wykonawcy na adres e-mail kontakt@konkursnatropie.pl.
 5. Zgłoszenie Konkursoweformularz zamieszczony na stronie internetowej www.konkursnatropie.pl, który uzupełniony w języku angielskim i przesłany wraz z załącznikiem – materiałem wideo, stanowi pracę konkursową.
 6. Praca Konkursowa – przedstawienie wybranego wątku (w ramach kultury, sztuki, tradycji, historii, nauki) polsko-norweskiego/norwesko-polskiego w formie materiału wideo/filmu w języku angielskim. Konwencja dowolna przygotowanie projektu plastycznego i zaprezentowanie go, reportaż, film z udziałem aktorów, monolog, teledysk, odczytanie napisanego, opowiadania/historii/wiersza, prezentacja zdjęciowa z lektorem etc. – dowolny pomysł przedstawiony w formie nagrania wideo), dowolna technika (film, animacja, prezentacja etc.) z wykorzystaniem dowolnego sprzętu (telefon, aparat, kamera, tablet etc.)
 7. Uczestnicy – wszyscy uczniowie zgłoszeni do udziału w konkursie za pośrednictwem Formularza Rejestracyjnego.
 8. Opiekun – nauczyciel, który z ramienia swojej szkoły deklaruje udział w Konkursie wraz z zespołem uczniów pełniąc funkcję nadzorującą.
 9. Zespół – uczniowie wraz z opiekunem biorący udział w Konkursie.
 10. Kapituła – kapituła Konkursu złożona ze specjalnie powołanych ekspertów, wchodzących w skład gremium utworzonego w celu dokonania oceny nadesłanych do Konkursu Zgłoszeń. Skład osobowy Kapituły określany jest przez Wykonawcę.

§3 Zasady udziału w Konkursie

 1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów I, II i III klas polskich, publicznych szkół  ponadpodstawowych dla dzieci i młodzieży położonych w gminach o liczbie mieszkańców do 100 tys. Sugerowany wiek uczniów: 16-17 lat.
 2. Realizatorami Zadania Konkursowego są Zespoły składające się z 1 nauczyciela-opiekuna i 7 uczniów.
 3. Szkoła przystępująca do konkursu może wystawić tylko jeden Zespół.
 4. Każdy Zespół może nadesłać wyłącznie jedno Zgłoszenie Konkursowe.
 5. Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest wypełnienie Formularza Rejestracyjnego (załącznik nr 1 do Regulaminu) online zamieszczonego na www.konkursnatropie.pl oraz przesłanie skanu zgłoszenia podpisanego przez Opiekuna Zespołu oraz Dyrektora Placówki wraz ze skanami oświadczenia rodzica/opiekuna prawnego każdego z Uczestników (załącznik 5 do Regulaminu) oraz oświadczenia Opiekuna (załącznik nr 6 do Regulaminu) w ciągu 3 dni, najpóźniej do dnia 7 marca 2018 r. włącznie, na adres mailowy kontakt@konkursnatropie.pl, a następnie, zgodnie z harmonogramem konkursu, przesłanie Zgłoszenia Konkursowego (załącznik nr 2 do Regulaminu).
 6. Przesłanie Formularza Rejestracyjnego jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu Konkursu. Wypełniając i przesyłając Formularz Rejestracyjny osoba wypełniająca składa oświadczenie, iż Zespół zapoznał się z Regulaminem Konkursu, akceptuje go i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
 7. Praca konkursowa nie może naruszać dóbr osobistych i praw autorskich osób trzecich oraz zawierać treści obraźliwych.
 8. Praca konkursowa musi mieć charakter autorski. Zgłoszenie pracy konkursowej jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia, że praca nie jest plagiatem.
 9. W przypadku naruszenia którejkolwiek z powyższych zasad Wykonawca zastrzega sobie prawo do zdyskwalifikowania pracy konkursowej, bez możliwości odwołania się od tej decyzji.
 10. Szkoły mają prawo do zamieszczenia informacji oraz innych materiałów promocyjnych na temat konkursu na własnych stronach internetowych i profilach społecznościowych.

§4 Przebieg Konkursu

 1. Czas trwania konkursu: od 14 lutego do 12 marca 2018.
 2. Konkurs będzie realizowany w formule etapowej, w podziale na następujące zadania:
  Rejestracja do Konkursu i Przyjmowanie Zgłoszeń Konkursowych – do 7 marca do godz. 23:59
  Obrady Kapituły – 8-9 marca 2018
  Ogłoszenie wyników – 12 marca 2018
 3. Rejestracja do Konkursu – odbywa się poprzez wypełnienie Formularza Rejestracyjnego (załącznik nr 1 do Regulaminu) na stronie www.konkursnatropie.pl.  W ciągu 3 dni od rejestracji, najpóźniej do dnia 7 marca 2018 r. włącznie, należy przesłać skan Formularza Rejestracyjnego podpisany przez Opiekuna Zespołu i Dyrektora Placówki ze skanami oświadczenia rodzica/opiekuna prawnego każdego z Uczestników (załącznik nr 5 do Regulaminu) oraz oświadczenia Opiekuna (załącznik nr 6 do Regulaminu) na adres e-mail kontakt@konkursnatropie.pl. Sprawdzenia poprawności wypełnienia Formularzy Rejestracyjnych pod względem formalnym dokonuje Wykonawca. Potwierdzeniem zarejestrowania Zespołu do Konkursu jest otrzymanie od Wykonawcy informacji drogą mailową wraz z indywidualnym loginem i hasłem celem przesłania Zgłoszenia Konkursowego.
 4. Przyjmowanie Zgłoszeń Konkursowych – wypełnienie i przesłanie formularza Zgłoszenia Konkursowego (załącznik nr 2 do Regulaminu) online zawierającego dane dotyczące Pracy Konkursowej w języku angielskim (tytuł pracy, krótkie streszczenie pracy z opisem głównego aspektu polsko-norweskiego, informacja o formie realizacji pracy - np. scenka, prezentacja, monolog) wraz z filmem wideo będącym pracą konkursową, która polega na opracowaniu i zaprezentowaniu wątków polskiej historii, kultury, nauki, tradycji, w których pojawia się aspekt norweski lub miejsc ważnych dla Polski i Norwegii. Praca konkursowa powinna być w języku angielskim oraz zawierać istotny aspekt bilateralny (specyfikacja techniczna do przygotowania video znajduje się w załączniku nr 3 do Regulaminu).
 5. Obrady Kapituły – spośród nadesłanych Zgłoszeń Konkursowych Kapituła dokona wyboru najlepszych materiałów wideo wg przyjętych kryteriów w podziale na kryteria merytoryczne i kreatywno-realizacyjne (karta oceny stanowi załącznik nr 4 do Regulaminu). Wyniki przeprowadzonej oceny zawartości Zgłoszeń Konkursowych, są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
 6. Ogłoszenie wyników – Lista laureatów 3 pierwszych miejsc oraz 3 wyróżnień zostanie ogłoszona 12 marca 2018 za pośrednictwem strony www oraz fanpage’a Konkursu poprzez podanie nazwy zwycięskich szkół oraz publikację nagrodzonych materiałów wideo. Dodatkowo każdy z Opiekunów nagrodzonych Zespołów otrzyma informację drogą telefoniczną i mailową.
 7. Wręczenie nagród laureatom odbędzie się w Warszawie w dniach 19-22 marca 2018 r. podczas wizyty studyjnej. Wyróżnionym Zespołom nagrody zostaną wręczone osobiście przez przedstawiciela Wykonawcy na terenie danej Placówki.

§5 Nagrody

 1. Nagrodami w Konkursie są vouchery - karty podarunkowe na zakup sprzętu sportowego w sieci sklepów Decathlon:
  • I miejsce: vouchery (każdy o wartości 700 PLN) dla każdego polskiego Uczestnika będącego członkiem Zespołu konkursowego oraz nauczyciela-Opiekuna na zakup sprzętu sportowego oraz voucher na zakup sprzętu sportowego (o wartości 3000 PLN) dla szkoły delegującej zwycięski Zespół.
  • II miejsce: vouchery (każdy o wartości 500 PLN) dla każdego Uczestnika będącego członkiem polskiego Zespołu konkursowego oraz nauczyciela-Opiekuna na zakup sprzętu sportowego oraz voucher na zakup sprzętu sportowego (o wartości 3000 PLN) dla szkoły delegującej ten Zespół.
  • III miejsce: vouchery (każdy o wartości 300 PLN) dla każdego Uczestnika będącego członkiem polskiego Zespołu konkursowego oraz nauczyciela-Opiekuna na zakup sprzętu sportowego oraz voucher na zakup sprzętu sportowego (o wartości 3000 PLN) dla szkoły delegującej ten Zespół..
  • 3 wyróżnienia: vouchery (każdy o wartości 100 PLN) dla każdego Uczestnika będącego członkiem polskiego Zespołu konkursowego oraz nauczyciela-Opiekuna na zakup sprzętu sportowego, jak również voucher (o wartości 2000 PLN) dla każdej szkoły, z której Zespół otrzymał wyróżnienie.
 2. Zdobywcy trzech pierwszych miejsc oraz trzech wyróżnień (zarówno uczniowie jak i nauczyciel), także każda szkoła biorąca udział w Konkursie otrzymają pamiątkowy dyplom.
 3. Dla 3 pierwszych zwycięskich Zespołów Wykonawca zorganizuje wizytę studyjną w Warszawie w dniach 19-22 marca 2018 r. Szczegóły dotyczące wizyty zostaną przekazane niezwłocznie po ogłoszeniu wyników drogą telefoniczną i mailową Opiekunowi Zespołu.
 4. Wykonawca pokrywa koszty związane z organizacją wizyty studyjnej, dojazd, ubezpieczenie, zakwaterowanie, całodzienne wyżywienie, atrakcje kulturalne na miejscu.
 5. Organizator oświadcza, że nagroda przyznana dla jednego ucznia oraz nauczyciela nie przekroczy kwoty 2000 PLN, o której mowa w art. 21 ust.1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307,
  z późn. zm.).
 6. Organizator oświadcza, że nagrody dla szkół (jednostka budżetowa) nie podlegają opodatkowaniu, art. 6 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. 1992 Nr 21 poz. 86, z późn. zm.).

§6 Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922) jest Organizator Konkursu.
 2. Organizator, jako administrator danych powierza Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych uczestników Konkursu w imieniu i na rzecz Ministra Inwestycji i Rozwoju na warunkach określonych w umowie powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 3. Dane osobowe Uczestników i Opiekuna będą pobierane i przetwarzane zgodnie z ustawą
  z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922) wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu przez Wykonawcę i realizacji działań informacyjno-promocyjnych z nim związanych.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich brak uniemożliwia wzięcie udziału w Konkursie.
 5. Wykonawca zapewnia ochronę danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922), w szczególności zapewnia Uczestnikom prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania, a także usunięcia.
 6. Dane osobowe zostaną trwale usunięte wraz z zakończeniem organizacji Konkursu.

§7 Prawa autorskie

 1. Opiekun dokonując przesłania Zgłoszenia jednocześnie poświadcza, że Zespół posiada prawo własności intelektualnej do zgłaszanej pracy konkursowej.
 2. Opiekun zwycięskiego Zespołu i Uczestnicy z chwilą przesłania zgłoszenia konkursowego (materiału wideo), przenoszą na Organizatora, na zasadzie wyłączności, autorskie prawa majątkowe i prawa pokrewne do nieograniczonego w czasie korzystania i rozporządzania przesłanego zgłoszenia konkursowego (materiału video), w kraju i za granicą, zgodnie z art. 64 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 880 i 1089) oraz zezwala Organizatorowi na korzystanie i rozporządzanie przesłanym zgłoszeniem konkursowym (materiałem video). Ponadto, wyraża zgodę na zezwalanie przez Organizatora podmiotom trzecim na wykonywanie przez te podmioty praw zależnych w powyższym zakresie.
 3. Przeniesienie autorskich praw majątkowych do zgłoszenia konkursowego (materiału video) obejmuje następujące pola eksploatacji: 1) utrwalanie; 2) zwielokrotnianie przy zastosowaniu technik drukarskich, komputerowych i cyfrowych; 3) rozpowszechnianie w publikacjach wydawniczych przez Organizatora Konkursu; 4) wprowadzanie do obrotu; 5) wprowadzanie do pamięci komputera; 6) użyczenie lub najem; 7) publiczne wyświetlanie, wystawianie, odtwarzanie oraz nadawanie i remitowanie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
 4. Opiekun zwycięskiego Zespołu i Uczestnicy zobowiązują się do niezgłaszania względem Organizatora roszczeń za naruszenie autorskich praw majątkowych do przesłanego zgłoszenia konkursowego (materiału wideo).
 5. Autorzy przesłanego zgłoszenia konkursowego (materiału wideo) ponoszą pełną odpowiedzialność wobec Organizatora i osób trzecich w przypadku, gdyby zgłoszona praca naruszała prawa osób trzecich.

§8 Postanowienia końcowe

 1. Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.
 2. Udział Uczestnika i Opiekuna w konkursie oznacza akceptację zasad konkursu zawartych w niniejszym Regulaminie.
 3. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie internetowej Konkursu www.konkursnatropie.pl.
 4. Podczas wręczania nagród oraz trwania wizyty studyjnej Wykonawca będzie wykonywał zdjęcia statyczne i filmowe w celach dokumentacyjno - marketingowych. Ponadto, Wykonawca udostępni w/w materiały przedstawicielom mediów, którzy będą mogli wykorzystać je do publikacji. Osoby decydujące się na udział w konkursie wyrażają tym samym zgodę na rejestrację ich wizerunku i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 922), zgodnie ze złożonymi oświadczeniami (patrz §4 pkt. 3).
 5. Wykonawca konkursu zastrzega prawo niedopuszczenia do udziału w konkursie prac konkursowych, w przypadku których zgłaszający nie dopełnili w całości warunków niniejszego regulaminu.
 6. Wykonawca dopuszcza zmiany terminów dla poszczególnych etapów/części konkursu.
 7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
 8. Wykonawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie.
 9. Informacja o zmianie regulaminu Konkursu zostanie zamieszczona na stronie internetowej Konkursu.
 10. Wykonawca zastrzega sobie prawo interpretacji niniejszego Regulaminu.
 11. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego ogłoszenia i obowiązuje przez cały czas trwania Konkursu.

Załączniki:

 1. Formularz rejestracyjny
 2. Formularz zgłoszenia konkursowego
 3. Specyfikacja techniczna wideo
 4. Karta oceny pracy konkursowej
 5. Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego
 6. Oświadczenie nauczyciela-opiekuna

Regulamin w wersji pdf - POBIERZ